GraydonGo Blog - Welke data over een potentiele klant zijn waardevol

Blog | Welke data over een potentiële klant zijn waardevol?


Bedrijfsrapporten over klanten kunnen de risico's voor elke ondernemer aanzienlijk verkleinen. Deze rapporten zijn gebaseerd op specifieke datasets. Maar welke data zijn relevant en betekenisvol om te weten hoe een onderneming die mogelijk een klant wordt ervoor staat?

Het fenomeen van facturen die laattijdig betaald worden, is alom gekend en hardnekkig. In België komt het in bijna een derde van de gevallen voor. Wanneer het dan om grote bedragen gaat, kan een factuur die lange tijd onbetaald blijft (ook) de begunstigde in de problemen brengen. Het ondermijnt immers de cashflow van een onderneming en kan ertoe leiden dat het onvoldoende middelen heeft om haar ontvangen facturen te betalen.

Bedrijfsrapporten helpen te voorkomen dat het zo’n vaart loopt. Ze verzamelen data die een beeld geven van de financiële gezondheid van een onderneming. Dat maakt het mogelijk om een idee te krijgen van hoe deze speler - met wie jouw onderneming mogelijk in zee gaat - ervoor staat. Maar naar welke data wordt er dan precies gekeken?

De mate waarin de betaaltermijn van facturen wordt gerespecteerd

Het betaalgedrag van een onderneming zegt veel over de manier waarop het zaken doet. Het kan bovendien een indicatie zijn van hoe gezond deze onderneming is. Als het de betaaltermijn van haar leveranciers niet naleeft, dan geeft dat weinig blijk van respect voor zakenpartners. Facturen die onbetaald blijven, kunnen immers de begunstigde in nauwe schoenen brengen.

Financieel eigenbelang kan aan de basis liggen. Maar het kan ook zijn dat deze speler niet de middelen heeft om haar openstaande facturen binnen de afgesproken termijn te betalen. Wat in dat geval wijst op een cashflowprobleem. Mogelijk zit deze onderneming dan in slechte papieren.

Bedrijfsrapporten - ook wel: kredietrapporten - vermelden steeds een betaalscore. Deze score geeft aan in welke mate deze onderneming haar openstaande facturen op tijd betaalt. Ze wordt berekend aan de hand van betaalervaringen van meerdere leveranciers. De beschikbare betaalervaringen van de afgelopen 12 maanden worden herleid tot een score tussen 1 en 10. Hoe hoger de score, hoe beter het betaalgedrag.

De omvang van het werkkapitaal

Ook het werkkapitaal is een waardevolle indicator om een idee te krijgen van hoe het gesteld is met een bedrijf. Om dat te kennen, vergelijk je de vlottende activa (ze bestaan onder meer uit voorraden, vorderingen en liquide middelen) met de omvang van schulden op ten hoogste één jaar. Is dat verschil positief, dan is er sprake van een positief werkkapitaal. Wat wil zeggen dat deze onderneming geld heeft ‘om mee te werken’: om op korte termijn schulden af te lossen, zoals openstaande facturen.

Daarmee is heus nog niet zeker of het dat ook effectief doet. Om dat te weten, moet je dan weer de betaalscore erbij nemen. Maar het werkkapitaal weerspiegelt wel of een onderneming zich al dan niet op een evenwichtige manier financiert. Gezonde bedrijven zullen steeds dat evenwicht bewaken.

De data om het werkkapitaal te berekenen zijn terug te vinden in de jaarrekening van elk bedrijf. Wanneer er geen jaarrekening beschikbaar is, zal het bedrijfsrapport aandacht hebben voor andere criteria, zoals de leeftijd van de onderneming en de rechtsvorm. Als het geen jaarrekening heeft neergelegd, is dat overigens op zich al een teken van onbetrouwbaarheid. Dat wijst ook de ervaring uit. Het is een parameter die Graydon recent nog bij een derde van de gevallen aan een later faillissement kon linken.

Het eigen vermogen van een onderneming

In feite is het eigen vermogen het bedrag dat in een bedrijf werd geïnvesteerd om het te kunnen opstarten. Het wordt dus opgebouwd door wat aandeelhouders in het bedrijf stoppen, aangevuld met niet-uitgekeerde bedrijfswinsten en eventuele reserves. Dat wordt groter wanneer het bedrijf winst maakt. Bij verlies neemt het eigen vermogen af.

Het eigen vermogen is, samen met het werkkapitaal, een belangrijke parameter om de kredietlimiet van een bedrijf te bepalen. Dat bedrag geeft aan tot welke grens het verstandig is om zaken te doen met deze partij. De kredietlimiet is een waardeoordeel op korte termijn. Het is bovenal een cruciale parameter die aangeeft in welke mate een onderneming in staat is om haar facturen te betalen.

Elk bedrijfsrapport maakt melding van een kredietlimiet. Het is een belangrijke parameter om in overweging te nemen bij het maken van een beslissing rond een potentiële klant. Het eigen vermogen maakt deel uit van het plaatje en is dus een waardevol cijfer om een goed beeld te krijgen van de partij in kwestie.

De berekende kans op faillissement

Hoe groot is de kans dat een bedrijf in de komende twaalf maanden ophoudt te bestaan? De combinatie van een reeks data berekent deze kans. Er wordt onder meer gekeken naar de omvang van het bedrijf, maar ook naar het betaalbedrag en de kredietscore. Ook de juridische vorm wordt mee in overweging genomen.

Het kan voor een ondernemer interessant zijn om zijn klanten op basis van deze score te segmenteren en waar nodig striktere betaalafspraken te maken. Ook dat kan mogelijk helpen om op termijn de kans op onbetaalde facturen te voorkomen. Bedrijfsrapporten zijn een rijke bron aan informatie. Elke ondernemer doet er zijn voordeel mee.