Blog banner - Hoe wapen je je als freelancer tegen inflatie?

Click here for the English version of this blog

Blog | Hoe wapen je je als freelancer tegen inflatie?


De gevolgen van inflatie sparen niemand. Ook voor een freelancer kunnen ze een flinke streep door de rekening betekenen. Maar wie doordacht te werk gaat, kan zich toch enigszins wapenen.

Inflatie is niet weg te denken uit de economische actualiteit. Met periodes laat dit verschijnsel zich flink voelen. Inflatie betekent dat je geld minder waard wordt. Het leven wordt duurder. Bedrijven, bijvoorbeeld, gaan meer betalen voor hun grondstoffen, wat betekent dat er minder budget overblijft om te investeren. Daar kan jij als freelancer de gevolgen van ondervinden als jouw opdrachten wegvallen.

Gelukkig zijn er manieren om je enigszins te wapenen tegen de gevolgen van inflatie. Risicobeperking is in die context een belangrijk begrip.

Liever tien kleine klanten dan één mastodont

Als freelancer kan het gebeuren dat de hoofdmoot van je opdrachten van een enkele, grote klant komt. Dat klinkt natuurlijk mooi en vaak is het makkelijk werken. Je hoeft je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw te bewijzen.

Maar zo’n samenwerking heeft ook een keerzijde: als die klant morgen beslist om met een andere partij in zee te gaan of simpelweg niet langer te willen betalen voor het product of de dienst die jij levert, dan kom je in de problemen. Plots valt een groot deel van je inkomstenstroom weg.

Het is daarom verstandiger om te zorgen dat je meerdere opdrachtgevers hebt. Een enkele partij zou nooit voor meer dan een kwart van je inkomsten mogen zorgen. Als dat aandeel groter is, ben je al te afhankelijk van die ene partij.

Kijk uit voor slechte betalers

Hele grote opdrachten krijgen is mooi. Maar pas als het bedrag dat werd afgesproken op je rekening staat, zijn ze echt een succes. Weet dus met wie je in zee gaat. Een bedrijf met een slechte cashflow of veel openstaande schulden, zit mogelijk in slechte papieren. Als je laattijdig of niet betaald wordt, kan dat jou in de problemen brengen. Zeker als je heel wat tijd gestopt hebt in die ene grote opdracht.

Het is veelzeggend dat die angst om niet betaald te worden bij freelancers prominent aanwezig is, zoals al herhaaldelijk uit bevragingen is gebleken.

Het kan daarom interessant zijn om bedrijfsrapporten - ook wel kredietrapporten - op te vragen. Ze geven inzicht in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Ze helpen je om onderbouwde en rationele beslissingen te nemen, rond de partijen met wie je samenwerkt, bijvoorbeeld, maar ook omtrent betalingstermijnen.

Verbrand geen bruggen, hou alle opties open

Als een langlopende samenwerking onverwachts eindigt, zorg dan dat dat zonder rancune gebeurt. Zelfs als het een bittere pil is om te slikken. Reageer niet verontwaardigd maar begripvol. Het is nooit uitgesloten dat ze op een later tijdstip opnieuw een beroep moeten doen op iemand met jouw skills. Dan wil je vast dat ze opnieuw bij jou aankloppen, in plaats van een concurrent te benaderen. Verbrand daarom geen bruggen, je zal er alleen maar voordeel bij hebben.

Kijk kritisch naar je vaste kosten en evalueer

Hoe hoger je vaste kosten, hoe meer opdrachten je als freelancer moet binnenhalen voor je er werkelijk iets aan overhoudt. Huur je een pand dat eigenlijk te groot is? Ga dan op zoek naar iets wat kleiner en dus goedkoper is. Heb je je auto echt nodig of kan je net zo goed het openbaar vervoer gebruiken?

Elke aankoop die je doet en elke kost die je maakt, moet je financieel aankunnen. Hoe meer kosten je hebt, hoe hoger de werkdruk voor jezelf wordt. Schrap daarom kosten die niet noodzakelijk zijn.

Creëer een zo groot mogelijk netwerk

Niet elke freelancer heeft een even groot talent voor netwerken. Toch heb je er enkel baat bij als je met zoveel mogelijk mensen professioneel contact hebt en onderhoudt. Jij kan net de webdesigner of fotograaf zijn die een andere freelancer zoekt. Of die persoon heeft weet van een derde partij die zoekt naar iemand met jouw profiel. Hoe meer mensen jij kent, hoe meer er jou kennen.

Bekijk je netwerk als een vat vol nieuwe kansen en opportuniteiten. Hoe groter dan vat is, des te meer kansen je hebt. Heeft een periode van inflatie nadelige gevolgen voor jou, besef dan dat de sleutel voor de oplossing zich binnen jouw netwerk kan bevinden. Hou daarom contacten in ere.

Laat je bijstaan door een boekhouder

Kritisch kijken naar wat je doet, kan leerzaam zijn. Kijk naar de opdrachten die je hebt en de partijen met wie je samenwerkt. Zit je op de weg waar je op wil zitten?

Evalueer eveneens je financiële plaatje. Een boekhouder die ook een raadgever is, kan je daarbij helpen. Hij kan wijzen op een onevenwicht tussen je inkomsten en je uitgaven. Investeringen kunnen zinvol zijn, maar het kan ook zijn dat het moment niet aangewezen is.

Een boekhouder heeft als objectieve buitenstaander een zicht op het globale plaatje. Dat is altijd een waardevol perspectief.


Blog banner - How can you arm yourself against inflation as a freelancer?

Blog | How can you arm yourself against inflation as a freelancer?

The consequences of inflation spare no one. They can also mean a significant blow to the invoice for a freelancer. But if you work thoughtfully, you can somewhat arm yourself.

Inflation is an integral part of economic news. This phenomenon is felt periodically. Inflation means that your money is worth less. Life gets more expensive. Companies, for example, are going to pay more for their raw materials, which means that there is less budget left to invest. As a freelancer, you can suffer the consequences if your assignments are lost.

Fortunately, there are ways to protect yourself somewhat against the effects of inflation. Risk mitigation is an important concept in that context.

Rather ten small customers than one single mastodon

As a freelancer, it can happen that the bulk of your assignments come from a single, large client. Of course, that sounds nice, and it is often easy to work with. For example, you don't have to prove yourself every time.

But such a collaboration also has a downside: if that customer decides tomorrow to do business with another party or simply no longer wants to pay for the product or service you provide, you will run into problems. Suddenly, a large part of your income stream will be lost.

It is therefore wiser to ensure that you have multiple clients. A single party should never provide more than a quarter of your income. If that share is larger, you are all too dependent on that one party.

Watch out for bad payers

Getting very large orders is nice. But only when the amount that was agreed is in your account, then that really is a success. So, know who you are going to do business with. A company with poor cash flow or a lot of outstanding debts may be in bad shape. If you are paid late or not paid at all, it can get you in trouble. Especially if you have put a lot of time into that one big assignment.

This fear of not being paid is significantly prominent among freelancers, as surveys have repeatedly shown.

It can, therefore, be interesting to request company reports - also known as credit reports. They provide insights into the creditworthiness of a company. They help you to make well-founded and rational decisions, about the parties you work with, for example, but also about payment terms.

Don't burn bridges, keep all options open

If a long-term partnership ends unexpectedly, make sure it happens without hard feelings. Even if it's a bitter pill to swallow. Do not react indignantly but understandingly. It is never excluded that they will have to call on someone with your skills again at a later date. Then, you will probably want them to knock on your door again, instead of approaching a competitor. Therefore, do not burn bridges, that will only benefit you.

Take a critical look at your fixed costs and evaluate

The higher your fixed costs, the more assignments you have to get as a freelancer, before you actually have anything left over. Are you renting a property that is actually too big? Then look for something smaller and therefore cheaper. Do you really need your car, or can you just as well use public transport?

You have to be financially able to handle every purchase you make and every cost you incur. The more costs you have, the higher the workload for yourself. Therefore, eliminate costs that are not necessary.

Create the largest possible network

Not every freelancer has the same talent for networking. However, you will only benefit from having and maintaining professional contacts with as many people as possible. You may just be the web designer or photographer looking for another freelancer. Or that person knows about a third party that is looking for someone with your profile. The more people you know, the more they know you.

View your network as a barrel full of new opportunities. The bigger the barrel is, the more chances you have. If a period of inflation has negative consequences for you, realise that the key to the solution may lie within your network. So, keep in touch.

Be assisted by an accountant

Looking critically at what you do can be instructive. Look at the assignments you have and the parties you work with. Are you on the road you want to be on?

Also evaluate your financial picture. A bookkeeper who is also an advisor can help you with that. This can indicate an imbalance between your income and your expenses. Investments can make sense, but it can also be that the moment is not right.

As an objective outsider, an accountant has a view of the global picture. That is always a valuable perspective.