Blog – Banner – Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan ooit

Blog | Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan ooit


Een planeetvriendelijk bedrijfsbeleid wint aan belang. Ook voor investeerders zal het steeds meer een rol gaan spelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat weliswaar over meer dan een groene koers. Vast staat dat wie nalaat erop in te zetten een hoge prijs zal betalen.


Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda te staan. Dat is ook in de bedrijfswereld het geval, al spreekt men er in die context doorgaans over de ESG-criteria. De letters staan voor ‘environmental’, ‘social’ en ‘governance’. Het gaat meer bepaald over milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een onderneming. Het zijn de belangrijkste criteria om vandaag de duurzaamheid en de ethische visie van een bedrijf in kaart te brengen.

Deze ESG-criteria liggen aan de basis van wat maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt genoemd. Het komt er op aan om een zo optimaal mogelijke balans te vinden tussen financieel-economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu.

De teneur is overigens niet alleen op Europees niveau een feit. Ook Vlaanderen zette met een initiatief als het Welvaartsfonds reeds in op steun aan bedrijven die het moeilijk hebben na de pandemie, weliswaar op voorwaarde dat ze duurzaam en ethisch handelen.


Waar komt de aandacht voor groener ondernemen vandaan? 

De pandemie heeft tot een economische crisis geleid waar Europa middels een gericht beleid een einde aan wil stellen. Het wil die relance koppelen aan een ander specifiek doel, namelijk een groener Europa. De zogenaamde Green Deal waarbinnen deze koers kadert, moet Europa tot een stichtend voorbeeld maken voor de rest van de wereld. Concreet ambieert het om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn. Een grote stap wordt daarin gezet door voorop te stellen dat de broeikasgassen tegen 2030 maar liefst 55% lager moeten liggen.

Factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden om die reden voortaan nauwer betrokken bij het totaalplaatje dat de waarde van een onderneming uitmaakt.


Ook financiële instellingen zullen een belangrijke rol spelen

Europa laat niets aan het toeval over en betrekt ook financiële instellingen bij het plan om de vooropgestelde doelstellingen waar te maken. Zij moeten er mee over waken dat investeringen in de juiste richting gaan. Vanaf 2023 eist Europa om die reden dat zij zich verantwoorden voor de samenstelling van hun klantenportefeuilles. Met systematische rapportage moeten financiële instellingen Europa dus op de hoogte houden van de ESG-vereisten van die portefeuilles. Banken zullen hun klanten moeten screenen. Het laat nogmaals zien hoe belangrijk het is om als onderneming goed te scoren wat betreft deze ESG-criteria.


Beleggers en investeerders hechten er almaar meer belang aan

Het ontbreekt vandaag niet aan fondsen die beleggen in ESG-takken met aandacht voor duurzaamheid. Dat type beleggingen was er in zekere zin tien jaar geleden ook al. Aanvankelijk lag de focus op het afstraffen van bedrijven die slecht scoorden inzake ESG-criteria. Dat gebeurde door ze te weren uit portefeuilles. Nu is dat veranderd in het belonen van bedrijven die actief inzetten op het gebied van milieu, duurzaamheid en het verantwoord ondernemen.

Transparant zijn als onderneming is stilaan geen keuze meer. Het wordt onvermijdelijk. Er zijn nu al beleggers die nog een stap verder gaan en ESG-normen afdwingen bij de bedrijven waarin ze investeren. De uitkomst van duurzaamheidsanalyses worden daarbij gevat in één score. Al doet een onderneming er goed aan om de scores van meerdere analisten in overweging te nemen en zich niet te laten leiden door de analyse van slechts één partij.


Inzetten op duurzaamheid is de enige optie

Elk bedrijf kan niet anders dan in te zetten op duurzaam ondernemen. Het alternatief zou tot gevolg hebben dat uiteindelijk geen enkele partij nog bereid zou zijn om met deze speler in zee te gaan. Eveneens zal de onderneming die de ESG-criteria aan haar laars lapt het steeds moeilijker krijgen om financiering te vinden. Wat ook betekent dat investeringen duurder zullen uitdraaien. Wie CO2 produceert moet daar bijvoorbeeld nu reeds voor betalen. Ook zal imagoschade steeds nadrukkelijker de kop opsteken.


Welke acties kan een bedrijf concreet ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen valt uiteen in drie pijlers, wat betekent dat het op evenveel terreinen zich actief moet inzetten.

In de eerste plaats zijn er de milieu-uitdagingen. Die houden verband met de uitstoot van broeikasgassen, maar ook met de hoeveelheid afval dat het produceert en hoe het daarmee omgaat. Doet het aan ontbossing of zet het net in op het creëren van een groene omgeving? Bestaat het wagenpark uit elektrische voertuigen? Spoort het haar personeel aan om het openbaar vervoer te gebruiken?

De sociale criteria hebben betrekking op de omgang met het personeel, de inspanningen dat het levert om de werkdruk draaglijk te houden, bijvoorbeeld. Ook de mate waarin er oog is voor gelijkheid en diversiteit speelt een rol. Gezondheid en veiligheid zijn anderzijds even belangrijke onderdelen binnen deze categorie.

Tot slot is er het governance-criterium, wat te maken heeft met de wijze waarop het bedrijf wordt bestuurd. Zijn de leidinggevenden gul met bonussen voor zichzelf en karig naar werknemers toe? Hoe is het gesteld met de fiscale huishouding? Hebben zich gevallen van corruptie en omkoping voorgedaan? Hoe is het daarmee omgegaan?

Door in te zetten op elk van deze ESG-criteria kan een onderneming zich klaarstomen voor de toekomst, die groener en maatschappelijker verantwoord moet worden.