Begrippenlijst


Acquisitie

Het verkrijgen ofwel verwerven van opdrachten.

Bedrijf

Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen die als doel hebben het leveren van producten of diensten aan andere organisaties (B2B) of consumenten (B2C).

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie is een zeer brede term. Het slaat op alle relevante informatie die er over een organisatie en haar bedrijfsleiding terug te vinden is. Zowel bedrijven als particulieren kunnen deze informatie en de daaruit afgeleide inzichten opvragen in verschillende vormen. Dat kan variëren van rechtstreekse integratie in de eigen vertrouwde systemen tot volledige bedrijfsrapporten en losse meldingen over wijzigingen. Bedrijfsinformatie wordt meestal ingezet om de kredietwaardigheid, het betaalgedrag en het groeipotentieel van bedrijven correct te kunnen inschatten. Gebruikers kunnen met andere woorden op basis van harde feiten, correcte cijfers en gedetailleerde inzichten beslissen om al dan niet met een andere partij zaken te doen of aangepaste afspraken te maken (zoals bijvoorbeeld een voorafbetaling).

BTW

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Elk bedrijf heeft een BTW-nummer en met de BTW wordt ook wel de omzetbelasting bedoeld waar elk bedrijf in België mee te maken heeft. 

B.V.

De afkorting voor de term Besloten Vennootschap, dit is een zelfwerkende ondernemingsvorm.

B2B

De term B2B staat voor Business to Business. Het betekent dat er geen verkoop is tussen bedrijven en consumenten ofwel particulieren, maar verkoop tussen twee bedrijven ofwel zakelijke klanten.

B2C

De term B2C staat voor Business to Consumer. Wanneer een bedrijf een B2C onderneming is, wordt er aan verkoop gedaan van bedrijf aan particulier ofwel consument.

Cashflow

Met cashflow wordt gedoeld op de kasstroom, oftewel de nettowinst plus de afschrijvingen van een onderneming.

Crediteur

Een crediteur is een persoon of onderneming waaraan betaald moet worden, het is een schuldeiser.

Debiteur

Het tegenovergestelde van een crediteur, dit is een schuldenaar ofwel iemand die iets aan iemand anders verschuldigd is.

Eenmanszaak

Een bedrijf waarbij één persoon de eigenaar is ofwel zeggenschap heeft.

Faillissement

Er is sprake van een faillissement wanneer een bedrijf ofwel onderneming zijn of haar schulden niet meer kan betalen. Een rechter beslist hierover. Wanneer een bedrijf failliet is, bestaat deze niet meer.

Financieel gezond

Dit is een term die aangeeft dat een bedrijf er financieel goed voor staat en haar betalingsverplichtingen nakomt.

Freelance

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.

Incasso

Wanneer er sprake is van incasso, worden er automatische afschrijvingen gedaan. Er is sprake van het incasseren van vorderingen oftewel geld. Incasso kun je dus ook omschrijven met de term geldinning of invordering.

Internet of things

Hiermee wordt gedoeld op een situatie waarbij de meerderheid van de internetgebruikers zal bestaan uit semi-intelligente apparaten. Oftewel, de meeste internetgebruikers zullen niet uit mensen bestaan die computers, tablet, smartphones of laptops gebruiken. De kern bij the Internet of Things is dat data wordt gedeeld tussen dingen en mensen via het internet.

Jaarplan

Een document waarin de doelstellingen van een onderneming staan voor het komende jaar of jaren. Veelal staan niet alleen de doelen beschreven, maar ook actiepunten en een planning.

Jaarrekening

Een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf dat jaarlijks wordt uitgegeven. Het wordt ook wel een rapportage, balans of jaarstuk genoemd over een bepaald boekjaar.

Ondernemersplan

Een document waarin de plannen van jouw onderneming concreet zijn gemaakt. Er staan doelstellingen in, een planning, maar ook kansen en eventuele uitdagingen. Een missie en visie ontbreken veelal ook niet in een ondernemersplan.

PD-Rating

Met een PD-Rating wordt de kans op wanbetaling aangetoond. Een PD-rating komt tot stand op basis van jaarrekeningen, betaalgedrag en demografische kenmerken. Lees meer over PD-ratingen.

Kredietadvies

Hierin staat tot welk bedrag je verstandig zaken kan doen met een onderneming, het zegt iets over in hoeverre een bedrijf haar verplichtingen nakomt.

Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid van een bedrijf zegt iets over de openstaande schulden van het bedrijf en in hoeverre een bedrijf deze schulden kan voldoen. De kredietwaardigheid zegt dus iets over in hoeverre een bedrijf aan zijn of haar financiële verplichtingen kan doen.

KBO

De term KBO staat voor Kruispuntbank van Ondernemingen. Bij de KBO registreer je je bedrijf als je een onderneming start en elk bedrijf ontvangt daardoor ook een ondernemingsnummer.

KMO

Deze afkorting staat voor kleine of middelgrote onderneming. Dit zijn bedrijven met hooguit 250 personeelsleden, de meeste bedrijven in België vallen hieronder.

Opheffing

Wanneer een bedrijf is opgeheven is er sprake van stopzetting van de activiteiten van het bedrijf en is het bedrijf ook uitgeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

SMART

Als je SMART werkt, dan werk je specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Startup

Een startup is een term voor een beginnend bedrijf.

Surseance

Hiervan is sprake wanneer een onderneming bij een rechtbank om uitstel van betaling vraagt.

WSNP

Staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit wordt uitgesproken door een rechter indien een natuurlijk persoon niet meer in staat is zijn of haar schulden af te betalen.