Disclaimer


Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker ervan in met deze disclaimer

Graydon Belgium streeft naar het verstrekken van zo correct mogelijke informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid garanderen en dragen dus geen enkele aansprakelijkheid omtrent de op deze website gepubliceerde informatie. Deze informatie wordt op regelmatige basis geüpdatet en dit zonder enige kennisgeving aan de gebruiker. De gepubliceerde informatie kan niet aangewend worden als enige vorm van advies. De beslissingen die u neemt op basis van deze gepubliceerde informatie is voor uw eigen rekening en risico. Graydon draagt hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheden, onvolkomenheden e.a. die op deze website gepubliceerd zijn.

De inhoud van deze website valt onder de bescherming van de intellectuele rechten. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, toebehoren aan Graydon Belgium. Geen enkele van deze bestanddelen, noch de websites zelf, noch de op de website aangeboden informatie, mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Graydon Belgium hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating hebben gegeven. Inbreuk hierop, zoals het kopiëren, het ter beschikking stellen aan derden e.a., zal leiden tot schadevergoeding in hoofde van de gebruiker.

Tenzij anders wordt overeengekomen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Graydon het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.