Algemene voorwaarden consumenten

Algemene voorwaarden

 


Meer weten over de voorwaarden van Graydon? Download dan de onderstaande voorwaarden of lees hieronder verder.Voor onze diensten zijn de Graydon algemene voorwaarden van toepassing. Onder deze voorwaarden biedt Graydon Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Berchem, zijn diensten aan.

Algemene voorwaarden - Consumenten van Graydon Belgium NV

Geen consument? Ga hier naar de algemene voorwaarden voor bedrijven.

 


Algemene voorwaarden Consumenten van Graydon Belgium NV 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Graydon in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.;

Graydon: Graydon Belgium NV, gevestigd te Antwerpen (Berchem) met ondernemingsnummer 0422.319.093. Graydon is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en verstrekken van Informatie over Belgische bedrijven en verkoopt deze informatie aan haar Klanten.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Graydon

Informatie: De informatie of inlichtingen die Graydon op grond van een Overeenkomst verschaft aan de Consument. De Informatie die Graydon levert wordt hoofdzakelijk gebaseerd op openbare gepubliceerde gegevens in o.a. het Belgisch Staatsblad en bijlagen, gegevens afkomstig van de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België, de Kruispuntbank van Ondernemingen, enz. Informatie kan ook naar de toekomst inzichten bevatten uit algoritmes op data of Informatie vanuit diverse databronnen (content verzameld uit social media, blogs, newspapers, users etc.).Voorgaande is een indicatieve lijst. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.

Merk:  De merken, namen, handelsnamen, logo’s, uithangborden, domeinnamen, ontwerpen, modellen, tekeningen, producten, diensten en of scores van Graydon, ongeacht of deze al dan niet gedeponeerd, geregistreerd of op enige andere wijze beschermd zijn

Overeenkomst: De Overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en/of diensten door Graydon.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Graydon georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Partij(en): Graydon en/of Consument

 

Artikel 2 Identiteit van Graydon

Naam: Graydon Belgium NV
Uitbreidingstraat 84-b1
2600 Antwerpen

Maandag tot vrijdag van 09:00-17:00 telefonisch bereikbaar op +32 3 280 88 80 
[email protected]

BTW-identificatienummer: BE0422.319.093

 

Artikel 3 Algemeen

3.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Graydon en de Consument .Voordat de Overeenkomst op afstand via elektronische weg wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.2 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden alle aanbiedingen en informaties van Graydon vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt Graydon slechts na ontvangst van de originele ( digitaal) ondertekende Overeenkomst.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Graydon niet.

Elk aanbod bevat zodanige Informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de Graydon zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

4.3 Alle tarieven van deze Overeenkomst zijn inclusief BTW. 

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Graydon onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Graydon passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Graydon daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Graydon zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de Graydon waar de Consument met klachten terecht kan
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst 

5.5 Graydon zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die van een hoogstaande professionele informatieleverancier mag verwacht worden uitvoeren. Voorts zal Graydon met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

5.6.5 De  Consument  ontlast Graydon van alle verantwoordelijkheid m.b.t. inhoud en de verdere toepassingen die van de verkregen Informaties worden gemaakt en dit vanaf het moment dat de  Consument de gevraagde Informaties ontvangt. Toevoegingen en/of weglatingen van Informaties of gedeeltes ervan, andere omschrijvingen e.d. ontsnappen immers aan de volledige controlemogelijkheid van Graydon. 

5.7 De aan de  Consument toegekende paswoorden voor het opvragen van Informatie zijn strikt vertrouwelijk en dienen ook als dusdanig te worden behandeld en de  Consument draagt ter zake de volle verantwoordelijkheid. 

5.8 Graydon is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte Informatie, noch haar werkwijze, bekend te maken.

5.9 De Informatie wordt steeds geleverd in zoverre de wettelijke bepalingen het toelaten. Graydon behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen de Informatie enkel mondeling te verstrekken.

5.10 Informatie afkomstig uit het buitenland wordt verstrekt in het Engels of in de taal van het desbetreffende land.

 

Artikel 6 Duur van de 0vereenkomst  Herroepingsrecht

6.1 De duur van de Overeenkomst staat vermeld op de Overeenkomst, ingaand op “Startdatum Overeenkomst”, tenzij schriftelijk anders vermeld.

6.2. Slechts bij de aankoop van meerdere rapporten met Informatie heeft de Consument de mogelijkheid de 0vereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der Overeenkomst.

6.3 Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de volgende door Graydon bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies:

 • De opgevraagde en verbruikte rapporten met Informatie die aan de Consument geleverd werden via duurzame drager tijdens de voormelde periode van 14 dagen kunnen nooit aanleiding geven tot terugbetaling. 
 • De nog niet opgevraagde en verbruikte rapporten met Informatie daarop heeft de Consument een Herroepingsrecht cfr. Art. 6.1. Graydon zal bij herroeping van de Overeenkomst binnen de wettelijke termijn de nog niet opgevraagde en verbruikte rapporten met informatie terugbetalen aan de Consument. 

6.4 Indien de Consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Graydon alleen worden uitgesloten indien Graydon dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn Herroepingsrecht daarmee verliest;

6.5 Consumenten die een rapport met Informatie online aankopen bij Graydon hebben geen recht op  het Herroepingsrecht. De Consument geeft hiervoor uitdrukkelijk conform artikel 6.4 zijn voorafgaandelijke toestemming. 

6.6 De Overeenkomst wordt niet stilzwijgend hernieuwd.

 

Artikel 7 Betaling 

7.1 Betaling van de facturen gebeurt online via een beveiligd betalingssysteem.  

 

Artikel 8 Intellectuele Eigendom

8.1 Op het Merk behoudt Graydon zich de rechten en bevoegdheden op grond van intellectuele eigendomsrechten, evenals het auteursrecht en de wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken voor . De Consument erkent dat het Merk de uitsluitende eigendom is van Graydon en te allen tijde aan Graydon zal toebehoren..

8.2 De Consument verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen (daarin in het bijzonder begrepen een registratieaanvraag op zijn naam van het Merk, van een domeinnaam, een e-mail adres, een geïndividualiseerd telefoonnummer of reserveringen op zoekmachines die het Merk bevatten) die de rechten van Graydon op het Merk kunnen beïnvloeden.

 

Artikel 9 Privacy en gegevensbescherming: Graydon als verwerkingsverantwoordelijke 

9.1     Graydon en de Consument onderkennen dat in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 

9.2 De Consument  onderkent dat Graydon de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden heeft verkregen en verwerkt. Graydon heeft de persoonsgegevens verkregen en verwerkt deze met het oog op de ondersteuning van bedrijven en instellingen:

 • bij activiteiten op het gebied van creditmanagement (dienst Credit Management/Bedrijfsinformatie); 
 • bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en toezichthoudende taken onder andere voortvloeiende uit AML  zorgplicht, customer due diligence en know your customer (dienst Risk & Compliance); alsmede
 • bij activiteiten op het gebied van marktbewerking gericht op bedrijven en/of instellingen (dienst Marketing Informatie);
een en ander zoals nader omschreven in de Privacy Statement (https://graydon.be/privacy ) van Graydon.
 

Artikel 10 Klachten

10.1.Eventuele klachten aangaande de verkregen Informaties dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan Graydon binnen de 8 dagen na ontvangst. Het overmaken van een klacht ontheft de Consument geenszins van zijn betalingsverplichting. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Graydon levert een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.

11.2 Consument begrijpt en aanvaardt dat voor de producten en/of diensten gebruik wordt gemaakt van Informatie die gebaseerd is op en bestaat uit gegevens die door derden aan Graydon zijn geleverd of anderszins publiekelijk voorhanden zijn en dat Graydon niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Graydon baseert zich hoofdzakelijk op officiële bronnen en stelt alles in het werk om haar Informatie zo correct en up-to-date mogelijk te houden.

11.3 Graydon kan niet instaan voor de juistheid van de geleverde Informatie, bij welk communicatiemiddel ook verstrekt en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, veroorzaakt door onachtzaamheid of door welke handeling ook of het nalaten hiervan, of om welke reden ook met betrekking tot het verkrijgen van, verzamelen en doorgeven van voornoemde Informatie en evenmin vanwege vertraging in het leveren ervan. 

11.4 Graydon is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het door Graydon of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de Consument  bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht door Graydon mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Graydon voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen en ontvangen. Bij Overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag betaald door de Consument.

11.5 De Consument ontlast Graydon krachtens art. 1165 van het Burgerlijk Wetboek van alle aansprakelijkheid inzake verkregen Informatie en de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse mededeling aan derden. De Informatie wordt te goeder trouw gegeven, maar Graydon kan niet borg staan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid ervan. De commerciële en financiële Informatie vormen slechts een deel van de elementen die de Consument in staat stellen zich een idee te vormen van de solvabiliteit en/ of economische en/of financiële situatie van een derde. 

11.6 Het aangeleverde kredietadvies en de andere aangeleverde scores/parameters gelden steeds ten aanzien van álle schuldeisers en niet slechts ten aanzien van één schuldeiser.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Alle geschillen aangaande de gesloten Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

 

Artikel 13 Wijzigingen voorwaarden

13.1 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Consument bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Consument, tenzij schriftelijk anders vermeld.