Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene voorwaarden

 

 

Voor onze diensten zijn de Graydon algemene voorwaarden van toepassing. Onder deze voorwaarden biedt Graydon Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Berchem, zijn diensten aan.

Meer weten over de voorwaarden van Graydon? Download dan de onderstaande voorwaarden of lees hieronder verder.

Algemene voorwaarden Graydon Belgium NV

Geen bedrijf?
 Ga hier naar de algemene voorwaarden voor consumenten.

Algemene voorwaarden van Graydon Belgium NV
hierna te noemen: Graydon

Hoofdstuk 1 - Algemeen deel

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Abonnement Werkeenheden: Het recht om binnen een bepaalde periode een beroep te doen op de producten en/of diensten van Graydon en dit tegen aanrekening van de daarvoor bepaalde werkeenheden. 
Graydon: Graydon Belgium NV, gevestigd te Antwerpen (Berchem) met ondernemingsnummer 0422.319.093. Graydon is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en verstrekken van Informatie over Belgische bedrijven en verkoopt deze informatie aan haar Klanten.
Forfait(aire Overeenkomst): Binnen de overeengekomen periode kan de Klant Informatie op verschillende Belgische ondernemingsnummers opvragen. 
Informatie: De informatie of inlichtingen die Graydon op grond van een Overeenkomst verschaft aan de Klant. De Informatie die Graydon levert wordt hoofdzakelijk gebaseerd op openbare gepubliceerde gegevens in o.a. het Belgisch Staatsblad en bijlagen, gegevens afkomstig van de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België, de Kruispuntbank van Ondernemingen, enz. Via onder meer openbaar beschikbare databank(en) verzamelt Graydon Informatie die aangevuld wordt met door de diensten van Graydon verzamelde informatie. Deze commerciële en financiële Informatie kunnen inlichtingen, inzichten, kredietadvies, economische evaluaties, scores, betalingservaringen, parameters bevatten. Informatie kan ook naar de toekomst inzichten bevatten uit algoritmes op data of Informatie vanuit diverse databronnen (content verzameld uit social media, blogs, newspapers, users etc.).Voorgaande is een indicatieve lijst. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.
Klant(en): De (rechts)persoon die gebruik mag maken van de producten en/of diensten van Graydon.
Merk:  De merken, namen, handelsnamen, logo’s, uithangborden, domeinnamen, ontwerpen, modellen, tekeningen, producten, diensten en of scores van Graydon, ongeacht of deze al dan niet
gedeponeerd, geregistreerd of op enige andere wijze beschermd zijn
Overeenkomst: De Overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en/of diensten door Graydon.
Partij(en): Graydon en/of Klant.
WE: Werkeenheden
 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Graydon en de Klant waarop Graydon deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door Graydon te leveren specifieke producten en/of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Graydon, wanneer door Graydon bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld.
2.4 Afwijkingen op deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
2.5 Inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
2.6 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Graydon en de Opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden alle aanbiedingen en informaties van Graydon vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt Graydon slechts na ontvangst van de originele ondertekende Overeenkomst.
 
3.3 Indien de kosten van de producten en/of diensten die onder de Overeenkomst vallen, worden verhoogd als gevolg van maatregelen door de overheid, of om welke andere reden ook, dan mag Graydon het prijsverschil aanrekenen op het nog ongebruikte deel.
3.4 Alle tarieven van deze Overeenkomst en de fiches zijn exclusief BTW. Graydon behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van de diverse producten en/of diensten te verhogen, rekening houdend met het indexcijfer der consumptieprijzen.
 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Graydon zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die van een hoogstaande professionele informatieleverancier mag verwacht wordenkunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal Graydon met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.
4.2 De Klant ontlast Graydon van alle verantwoordelijkheid m.b.t. inhoud en de verdere toepassingen die van de verkregen Informaties worden gemaakt en dit vanaf het moment dat de Klant de gevraagde Informaties ontvangt. Toevoegingen en/of weglatingen van Informaties of gedeeltes ervan, andere omschrijvingen e.d. ontsnappen immers aan de volledige controlemogelijkheid van Graydon. De Klant vrijwaart aldus Graydon voor eventuele vorderingen van derden en vergoedt alle schade die Graydon hierdoor zou kunnen lijden. De Klant komt bovendien vrijwillig tussen in de procedures die tegen Graydon zouden worden gevoerd  en draagt alle kosten die eruit voortvloeien.
 
4.3 Graydon is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks zou lijden wegens een tijdelijke onderbreking van het communicatiesysteem die te wijten is aan onvoorziene omstandigheden zoals o.m. de onderbreking van de telefoonlijnen, een ernstig defect aan de computers en andere vormen van overmacht of bij toepassing van de imprevisieleer.
Graydon zal niettemin alle nodige maatregelen treffen om dergelijke onderbreking zo kortstondig mogelijk te maken en de gebeurlijke schade voor de Klant zoveel mogelijk te beperken.
4.4 De aan de Klant toegekende paswoorden voor het opvragen van Informatie zijn strikt vertrouwelijk en dienen ook als dusdanig te worden behandeld en de Klant draagt ter zake de volle verantwoordelijkheid. Elke toetsing tot aanvraag van Informatie via de toegekende paswoorden zal gedebiteerd worden van de rekening van de Klant.
4.5 Graydon is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte Informatie, noch haar werkwijze, bekend te maken.
4.6 De Informatie wordt steeds geleverd in zoverre de wettelijke bepalingen het toelaten. Graydon behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen de Informatie enkel mondeling te verstrekken.
4.7 Informatie afkomstig uit het buitenland wordt verstrekt in het Engels of in de taal van het desbetreffende land.
 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Graydon is gerechtigd om van tijd tot tijd de manier waarop zij de producten en/of diensten levert (en Klant de producten en/of diensten kan ontvangen of benaderen) te veranderen en/of functionaliteiten of onderdelen van producten en/of diensten op te schorten, te wijzigen of te beëindigen. Alleen in het geval een dergelijke verandering een direct substantieel en negatief effect heeft op de bedrijfsvoering van Klant, uitsluitend ter beoordeling van Graydon, zal Graydon de Klant zes (6) maanden voordat een dergelijke verandering wordt geïmplementeerd, per aangetekend schrijven informeren. Als Klant niet instemt met de aangekondigde verandering is ieder van Partijen gerechtigd om, binnen een termijn van 30 dagen nadat Graydon de Klant op voornoemde wijze heeft geïnformeerd, de Overeenkomst voor het betreffende gedeelte schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de verandering wordt geïmplementeerd. Het blijven gebruiken van de producten en/of diensten zal hebben te gelden als instemming van de Klant met de verandering.
 

Artikel 6 Duur van de overeenkomst

6.1 De duur van de Overeenkomst staat vermeld op de Overeenkomst, ingaand op “Startdatum Overeenkomst”, tenzij schriftelijk anders vermeld. 
6.2 Opzegging van de Overeenkomst kan alleen geschieden bij aangetekend schrijven tegen het einde van de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgende overeengekomen contracttermijn, mits inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor de vervaldag. Mocht geen tijdige opzeg plaats hebben gehad, dan wordt de Overeenkomst stilzwijgend hernieuwd voor een gelijke periode. Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen en tegen de op het moment van verlenging geldende tarieven.
 

Artikel 7 Betaling en contractuele rente

7.1 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Graydon zal voor een  niet op de vervaldag betaald bedrag een aangetekende ingebrekestelling versturen. Daarna zal  het niet betaalde ongeprotesteerde bedrag van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 12% per jaar of indien de wettelijke intrest hoger is, met de wettelijke intrest en een schadevergoeding van 15% met een minimum van 62 EUR. Tevens ingeval één factuur vervallen is, worden alle nog niet vervallen openstaande facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar, zelfs indien een afbetalingsplan werd toegekend.
 
 

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. 
8.2 Indien Graydon op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Graydon jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
8.3 In deze algemene voorwaarden betekent Graydon Groep volgende: alle ondernemingen, van tijd tot tijd, 1) waarover Graydon Holding NV direct of indirect een controlebevoegdheid uitoefent, 2) die over Graydon Holding NV direct of indirect een controlebevoegdheid uitoefenen, 3) waarover de ondernemingen genoemd in sub 2 direct of indirect een controlebevoegdheid uitoefenen en 4) die zuster- of dochtermaatschappijen zijn van de ondernemingen genoemd in sub 2.                                      8.4 Uitsluitend en indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Graydon het recht om vertrouwelijke informatie uit te wisselen met de ondernemingen van de Graydon Groep.
8.5 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de Overeenkomst voort. 
8.6 De (contact-)gegevens van klanten vallen niet onder de vertrouwelijke gegevens in dit artikel 9. Met inachtneming van de regels omtrent gegevensbescherming behoudt Graydon zich het recht voor deze gegevens te delen met de ondernemingen van de Graydon Groep en met het oog op het analyseren van marktaandelen. Tevens kunnen de gegevens gedeeld worden voor commerciële doeleinden, zoals het onderzoeken van mogelijkheden tot gecombineerde aanbiedingen, upselling, voorkomen van dubbele benadering van prospects.
8.7 De naam van Graydon zal door de Opdrachtgever nooit worden bekendgemaakt als bron van informatie, tenzij dit op grond van de wet verplicht is of Graydon hiertoe voorafgaandelijk schriftelijke toestemming verleent, waarbij Graydon zich het recht voorbehoudt om de juistheid van elke aanhaling of vermelding, ontleend aan Informatie van Graydon, te verifiëren.
 
 

Artikel 9 Intellectuele Eigendom

9.1 Op het Merk behoudt Graydon zich de rechten en bevoegdheden op grond van intellectuele eigendomsrechten, evenals het auteursrecht en de wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken voor . De Klant erkent dat het Merk de uitsluitende eigendom is van Graydon en te allen tijde aan Graydon zal toebehoren. De Klant erkent dat hij in het verleden geen enkel recht heeft verkregen en hij in de toekomst geen recht zal verkrijgen van gelijk welke aard op het Merk tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd met Graydon.
9.2 De Klant verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen (daarin in
het bijzonder begrepen een registratieaanvraag op zijn naam van het Merk, van
een domeinnaam, een e-mail adres, een geïndividualiseerd telefoonnummer of
reserveringen op zoekmachines die het Merk bevatten) die de rechten van Graydon
op het Merk kunnen beïnvloeden.
9.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Graydon het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.
9.4 De Opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, Graydon niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij Graydon volledig voor alle directe gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie. Graydon garandeert dat zij alle rechten en licenties verworven heeft om de verbintenissen opgenomen in deze overeenkomst uit te voeren. De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer aan de rechten van derden afbreuk wordt gedaan, op grond van het normaal en correct gebruik van de aangeleverde data. Graydon vrijwaart aldus de Klant voor eventuele vorderingen van derden en vergoedt alle schade die de Klant hierdoor zou kunnen lijden. Graydon komt bovendien vrijwillig tussen in de procedures die tegen de Klant zouden worden gevoerd en draagt alle kosten die eruit voortvloeien. Graydon moet desgevallend het recht verwerven om de programma’s te blijven gebruiken. Indien dit niet haalbaar blijkt, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen en kan hij aanspraak maken op een schadevergoeding.
9.4  Noch de bij Graydon aangekochte producten en/of diensten noch een deel of het geheel van de gesloten Overeenkomst mogen doorverkocht of doorgegeven worden.
 
 

Artikel 10 Privacy en gegevensbescherming: Graydon als verwerkingsverantwoordelijke 

 
10.1     Graydon en de klant onderkennen dat in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Partijen houden zich ieder aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy, gegevensbescherming, telecommunicatie en beveiliging en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.
 
10.2 De Klant  onderkent dat Graydon de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden heeft verkregen en verwerkt. Graydon heeft de persoonsgegevens verkregen en verwerkt deze met het oog op de ondersteuning van bedrijven en instellingen:
- bij activiteiten op het gebied van creditmanagement (dienst Credit Management/Bedrijfsinformatie); 
- bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en toezichthoudende taken onder andere voortvloeiende uit AML  zorgplicht, customer due diligence en know your customer (dienst Risk & Compliance); alsmede
- bij activiteiten op het gebied van marktbewerking gericht op bedrijven en/of instellingen (dienst Marketing Informatie);
een en ander zoals nader omschreven in de Privacy Statement (http://public.graydon.be/privacy) van Graydon. De Klant  zal zich rekenschap geven van het voorgaande bij het verwerken en gebruik van de persoonsgegevens en de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hiervoor genoemde doelen, zoals nader omschreven in de Privacy Statement en met inachtneming van het feit van deze van tijd tot tijd zal worden gewijzigd.
 
10.3 De Klant  onderkent dat zij wanneer zij gebruik maakt van de door Graydon verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, daarvoor uitsluitend zelf verantwoordelijk is en blijft. De Klant  staat er als zodanig voor in dat er is voldaan aan de voorwaarden die de toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy, gegevensbescherming, telecommunicatie en beveiliging stelt aan een dergelijke besluitvorming.
 
10.4 In het geval Graydon een verzoek van een betrokkene ontvangt met betrekking tot rectificatie of verwijdering dan wel beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, en Graydon dat verzoek gegrond acht, dan zal Graydon de Klant  daarvan in kennis stellen en zal de Klant  de noodzakelijke maatregelen nemen om ook aan haar zijde deze rectificatie, verwijdering of beperking ten aanzien van deze persoonsgegevens door te voeren.   
 
10.5 Onverminderd haar verdere verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden, zal de Klant  de persoonsgegevens in overeenstemming met de onder artikel 10.1 genoemde wetgeving op een passende wijze beveiligen, en de gegevens direct verwijderen wanneer zij deze niet meer nodig heeft voor de onder artikel 10.2 genoemde doelen.
 
10.6 Graydon en de Klant  zijn beiden afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft het gebruik en de verwerking van de diensten Credit Management/Bedrijfsinformatie, Risk & Compliance en Marketing Informatie en de daarin vervatte persoonsgegevens. Verder is Graydon verwerker ten behoeve van de Klant  voor het GLC zoals nader beschreven in hoofdstuk 7 van deze algemene voorwaarden en is Graydon een verwerker bij bepaalde Marketing Informatie  of Incasso diensten. Partijen zullen zo nodig aanvullende afspraken maken.  
 
10.7 De Klant  zal de persoonsgegevens niet doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder adequaat beschermingsniveau. In het geval dat de Klant  gevestigd is in een land buiten de EER zonder adequaat beschermingsniveau, is dit artikel  10 niet van toepassing en zullen partijen nadere afspraken maken.
 
10.8 De Klant  vrijwaart Graydon voor alle aanspraken van derden en geleden schade met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waarvoor de Klant  als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt en zal alle door Graydon daarmee in verband gemaakte kosten (waaronder kosten voor rechtsbijstand) volledig vergoeden.
 

Artikel 11 Privacy en gegevensbescherming: Graydon als verwerker

11.1Bij het aanbieden van het GLC en bij bepaalde Marketing Informatie en Incasso diensten verwerkt Graydon van tijd tot tijd als verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de Klant , de verwerkingsverantwoordelijke. Bij deze verwerking zal Graydon zich houden aan het bepaalde in dit artikel 11.1 en toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
 
 
11.2 Graydon zal passende technische en organisatorische maatregelen bieden ter bescherming van de door haar ten behoeve van de Klant  verwerkte persoonsgegevens en op schriftelijk verzoek van de Klant  een overzicht bieden van dergelijke maatregelen. Tevens zal Graydon werknemers en andere personen die ten behoeve van hen werkzaamheden verrichten, verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen. 
 
11.3 Indien Graydon op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot het verstrekken, wijzigen, aanvullen, vernietigen of afschermen van in het kader van het GLC en Marketing Informatie en/ of Incasso diensten verwerkte persoonsgegevens, zullen alle daaraan verbonden kosten aan de Klant  in rekening worden gebracht.
 
11.4 Na afloop van de overeenkomst, zal Graydon de persoonsgegevens wissen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk verplicht is.
 
 

Artikel 12 Klachten

12.1 Graydon waarborgt de goede werking van de onlinetoepassingen. Ingeval er zich problemen voordoen, zal de Klant uiterlijk binnen de 8 werkdagen Graydon op de hoogte brengen. Graydon zal alles in het werk stellen om deze problemen te verhelpen - zo op ondubbelzinnige wijze vaststaat dat deze voortvloeien uit het communicatiesysteem. De Klant ziet uitdrukkelijk af van het doorberekenen aan Graydon van kosten indien deze kosten veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik, een nalatigheid, het niet-eerbiedigen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, schade veroorzaakt door derden of zo ze niet het gevolg zijn van de installatie van het communicatiesysteem.
12.2 Eventuele klachten aangaande de verkregen Informaties dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan Graydon binnen de 8 dagen na ontvangst. Het overmaken van een klacht ontheft de Klant geenszins van zijn betalingsverplichting. 
 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13..1 Graydon levert een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
13.2 Klant begrijpt en aanvaardt dat voor de producten en/of diensten gebruik wordt gemaakt van Informatie die gebaseerd is op en bestaat uit gegevens die door derden aan Graydon zijn geleverd of anderszins publiekelijk voorhanden zijn en dat Graydon niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Graydon baseert zich hoofdzakelijk op officiële bronnen en stelt alles in het werk om haar Informatie zo correct en up-to-date mogelijk te houden.
13.3 Graydon kan niet instaan voor de juistheid van de geleverde Informatie, bij welk communicatiemiddel ook verstrekt en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, veroorzaakt door onachtzaamheid of door welke handeling ook of het nalaten hiervan, of om welke reden ook met betrekking tot het verkrijgen van, verzamelen en doorgeven van voornoemde Informatie en evenmin vanwege vertraging in het leveren ervan. 
Graydon is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door Graydon of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de Klant  bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht door Graydon mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Graydon voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen en ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.
13.4 Eventuele aanspraken tot vergoeding van schade geleden als gevolg van toerekenbaar tekortschieten van Graydon van de Klant , in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Klant  zijn recht op vergoeding van schade heeft verwerkt.
 
13.5 De Klant ontlast Graydon krachtens art. 1165 van het Burgerlijk Wetboek van alle aansprakelijkheid inzake verkregen Informatie en de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse mededeling aan derden. De Informatie wordt te goeder trouw gegeven, maar Graydon kan niet borg staan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid ervan. De voor de geleverde Informatie matige prijs bevestigt dat hij niet kan worden geassimileerd met een verzekeringspremie die enigerlei solvabiliteit waarborgt. De commerciële en financiële Informatie vormen slechts een deel van de elementen die de Klant in staat stellen zich een idee te vormen van de solvabiliteit en/ of economische en/of financiële situatie van een derde. De Klant vrijwaart Graydon voor gelijk welke aanspraken, schadevergoeding e.d. van derden en dit m.b.t. de levering van (handels)Informatie.
13.6 Het aangeleverde kredietadvies en de andere aangeleverde scores/parameters gelden steeds ten aanzien van álle schuldeisers en niet slechts ten aanzien van één schuldeiser.
 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Indien de (tijdige) levering van Informatie door overmacht (zoals staking, brand, …) wordt verhinderd, dan hebben Partijen het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. Partijen zien uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
14.2 Indien de levering door overmacht of door onvoorziene omstandigheden conform de toepassing van de imprevisieleer wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, hebben Partijen het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te verbreken. Partijen zien uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding ten behoeve van zichzelf.
 

Artikel 15 Nietigheid

15.1 De nietigheid van één of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de Overeenkomst.
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
13.1 Alle geschillen aangaande de gesloten Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis ervan te nemen.
 
Artikel 17 Wijzigingen voorwaarden
17.1 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Klant bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Klant, tenzij schriftelijk anders vermeld.
17.2  Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2018
 
 

Hoofdstuk 2 – Aanvullende voorwaarden: handelsInformatie-
Abonnement Werkeenheden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Door het ondertekenen van de Overeenkomst met Graydon voor het leveren van (handels)Informatie geeft de Klant Graydon de opdracht, behoudens andersluidend beding, om: - alle beschikbare en voor de Klant officieel toegankelijke Informatie te verzamelen - een economische evaluatie te geven, conform de door de Klant gekende en/of ontworpen formule, teneinde
zich een beeld te kunnen vormen van de economische solvabiliteit en dit met betrekking tot de door de Klant opgegeven ondernemingen waarmee hij een zakenrelatie onderhoudt of wenst te onderhouden.
 

Artikel 2 Facturatie

2.1 Binnen de overeengekomen periode heeft de Klant het recht om een beroep te doen op de producten en/of diensten van Graydon, en dit tegen aanrekening van de daarvoor bepaalde WE.
2.2 De prijzen van de diverse producten en/of diensten worden per WE vastgesteld. Graydon zal het totaal van het aantal gereserveerde WE factureren op het moment van de startdatum van de Overeenkomst. Indien de looptijd van de Overeenkomst langer dan 12 maanden duurt zal er telkens jaarlijks gefactureerd worden op de verjaardatum.
2.3 In geval van overschrijding van het gereserveerde aantal WE, heeft Graydon het recht om vroegtijdig de Overeenkomst te hernieuwen voor een gelijke periode. Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen en tegen de op het moment van verlenging geldende tarieven.
2.4 Bij het verstrijken van de vervaldag zijn de niet- verbruikte of resterende WE automatisch vervallen en wordt er niet voorzien in terugbetaling aan de Klant. De niet-verbruikte eenheden kunnen niet worden overgedragen.
 

Hoofdstuk 3 – Aanvullende voorwaarden: handelsInformatie forfaitaire
Overeenkomst

Artikel 1 Algemeen

1.1 Door het ondertekenen van de Overeenkomst met Graydon voor het leveren van (handels)Informatie geeft de Klant Graydon de opdracht, behoudens andersluidend beding, om: 
- alle beschikbare en voor de Klant officieel toegankelijke Informatie te verzamelen 
- een economische evaluatie te geven, conform de door de Klant gekende en/of ontworpen
formule, teneinde zich een beeld te kunnen vormen van de economische solvabiliteit en dit met betrekking tot de door de Klant opgegeven ondernemingen waarmee hij een zakenrelatie
onderhoudt of wenst te onderhouden.
1.2 De Informatie verstrekt door Graydon kan door de Klant  gebruikt worden om kennis te vergaren over een bedrijf, maar mag niet gebruikt worden als enige bron om de kredietwaardigheid van dat bedrijf te beoordelen. De Klant  zal altijd haar eigen oordeel vormen door haar eigen interpretatie en toepassing van de ontvangen handelsinformatie en zal uitsluitend zelf verantwoordelijk zijn voor haar aanbevelingen, voorspellingen, opmerkingen en/of acties voortvloeiende uit dit oordeel.
1.3 Het intellectueel eigendom en auteursrecht op de Informatie en de daarin opgenomen 
gegevens berust bij Graydon. Het openbaar maken, leveren, overdragen, verspreiden, commercieel 
exploiteren, in licentie geven, verhuren, verkopen of anderszins beschikbaar stellen van de 
Informatie of gegevens daaruit, of gebruiken ten behoeve van enige derde, is uitdrukkelijk verboden.
Graydon verleent aan de Klant  voor de duur van de Overeenkomst en tegen de overeengekomen bij vooruitbetaling verschuldigde vergoeding een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de gegevens in de handelsInformatie te gebruiken voor het eigen interne bedrijfsmatige gebruik. 
 

Artikel 2 Facturatie

2.1 Binnen de overeengekomen periode kan de Klant Informatie op verschillende Belgische ondernemingsnummers opvragen. Op de verjaardatum, tenzij anders overeengekomen, dient de lijst met ondernemingsnummers uitgezuiverd te worden door de Klant.
2.2 Graydon zal de Klant hiervoor het bepaald forfaitair bedrag factureren en dit op het moment van de startdatum van de Overeenkomst. Indien de looptijd van de Overeenkomst langer dan 12 maanden duurt zal er telkens jaarlijks gefactureerd worden op de verjaardatum van de Overeenkomst.
2.3 Bij overschrijding van het voorziene aantal ondernemingsnummers, zal behoudens andersluidend akkoord elk extra ondernemingsnummer afzonderlijk gefactureerd worden tegen het voorziene bedrag en dit op de jaarlijkse verjaardatum van de Overeenkomst.
 

Artikel 3 Fair Use

3.1. Definities
Fair Use: fair use en is beperkt tot een maximum van 200 Aanvragen van individuele rapporten per dag met een totaal maximum van 50.000 Aanvragen van individuele rapporten per contractjaar. 
Aanvraag: iedere aanvraag gedaan door de Klant . Ter voorkoming van onduidelijkheid: meerdere aanvragen op één bedrijf tellen niet slecht als één maar als het daadwerkelijk aantal aanvragen.
3.2   Er is alleen sprake van Fair Use als dit op de Overeenkomst vermeld staat. Monitoring is uitdrukkelijk uitgesloten van Fair Use.  
3.3 Het gebruik en toegang van Fair Use is beperkt tot ‘Mijn Graydon’ (het manuele klantenportaal). Gebruik van geautomatiseerde scripts of enig andere programmatische methode om interactie te hebben met en informatie te verkrijgen uit dit klantenportaal is strikt verboden.
3.4 De aantallen zoals opgenomen in artikel 3.1, in definitie van Fair Use, zijn van toepassing als er geen of geen afwijkende aantallen voor Fair Use opgenomen zijn op de Overeenkomst. Als er wel en afwijkende aantallen voor Fair Use zijn opgenomen op de Overeenkomst dan hebben deze voorrang  boven de aantallen uit artikel 3.1. 
3.5 Als de Klant  de Fair Use aantallen overschrijdt of dreigt te overschrijden dan heeft Graydon het recht om de Klant  de toegang tot de dienst en Mijn Graydon per direct stop te zetten zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
 
 

Hoofdstuk 4 –  Marketing information

Artikel 1 Definities

Adressen: Adressen van vennootschappen, van zelfstandigen, vrije beroepen en non-profitorganisaties.
Database Management: Het updaten, onderhouden en verrijken van de databank van de Klant.
File audit: Een File Audit is een kwaliteitscheck op de databank van de Klant. Hierbij wordt er tevens
een profielschets van de klanten/prospecten van de Klant opgesteld. Het is een eerste stap tot Database Management.
Marketing Information: Marketing Information heeft als doel het maximale rendement te halen uit een databank. Dit door marktanalyse, Database Management en Adressenbestanden.
Starters: nieuwe inschrijvingen (oprichtingen) van ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen) en in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (enkel vennootschappen).
Nieuwe inschrijvingen van ondernemingen die reeds meer dan drie maanden vóór de inschrijving werden opgericht, worden niet beschouwd als startende ondernemingen en worden dan ook niet als Starters uitgeleverd.
 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De databank van Graydon is opgebouwd uit Informatie verstrekt door openbare bronnen, aangevuld met door de diensten van Graydon verzamelde Informatie. De Adressen en  matchingbestanden vormen daardoor een origineel werk, waarvan Graydon zich alle (intellectuele) eigendomsrechten voorbehoudt. De bestanden van Graydon worden dagelijks geactualiseerd, zodat Graydon op het ogenblik van de bestelling geen garantie kan geven inzake het exacte aantal Adressen. Pas na uitvoering van de bestelling kan Graydon de juiste hoeveelheden meedelen.
 

Artikel 3 Afval

3.1 Een bepaald % aan afval is normaal en door de Klant te aanvaarden. Als maximumgrens wordt 4%
vastgesteld. Postretours afkomstig van verzendingen met Adressen die uit de databank van Graydon worden geselecteerd en die betrekking hebben op Belgische bedrijven worden terugbetaald tegen 0,15 EUR per stuk. De waarborg heeft betrekking op Adressen van vennootschappen, en geldt niet voor de Adressen van zelfstandigen, vrije beroepen en non-profitorganisaties waarvan de Klant erkent dat het afvalpercentage groter kan zijn gezien de aard van de selectie. De postretours moeten binnen de twee maanden na levering door Graydon worden teruggezonden naar Graydon. Bij gebreke hieraan vervalt hogergenoemde terugbetaling.
Verdere directe en indirecte aanspraken van de Klanten (ook voor verloren porto, verlies van drukwerken enz.) worden niet aangenomen. Voor geleverde telefoon- en faxnummers (en andere communicatiemiddelen zoals gsm-nummers, internetadressen e.a.) wordt vanaf het afvalpercentage van 12% een terugbetaling toegekend door Graydon aan de Klant. Dit afval van telefoon- en faxnummers (en andere communicatiemiddelen zoals hierboven vermeld) moet binnen de twee maanden na levering door Graydon worden gemeld aan Graydon. Bij gebreke hieraan vervalt hogergenoemde terugbetaling. In geval van levering van e-mailadressen wordt nooit in terugbetaling voorzien. Het niet-bezorgbaar zijn van een e-mail is immers niet altijd te wijten aan een foutief e-mailadres, maar kan veroorzaakt worden door andere redenen zoals firewalls, overvolle mailboxen, etc., die volledig buiten de controle van Graydon vallen.
 

Artikel 4 Ontdubbeling

4.1 Ontdubbeling door Graydon van ontvangen/ geleverde bestanden vindt nooit automatisch plaats.
Bijvoorbeeld (niet limitatieve lijst): 
- Bij Marketing Information worden de door de Klant aangeleverde e-mailadressen en/of contactpersonen en/of telefoon-/faxnummers niet automatisch ontdubbeld door Graydon met de e-mailadressen en/of contactpersonen en/ of telefoon-/faxnummers die beschikbaar zijn in de databank van Graydon;
- Bij de uitlevering van een Adressenbestand, waarbij dezelfde contactpersonen en/of dezelfde e mailadressen voorkomen in diverse ondernemingsnummers, zal Graydon geen automatische ontdubbeling uitvoeren van deze contactpersonen en/of e-mailadressen;
- Ingeval bij Marketing Information en bij de uitlevering van een Adressenbestand een contactpersoon per ondernemingsnummer meerdere functies bekleedt, zal Graydon hieromtrent geen automatische ontdubbeling uitvoeren.
4.2 Bovenstaande geeft een niet limitatieve lijst weer. Ingeval de Klant een ontdubbeling wenst, dan dient hij
Graydon hierom schriftelijk te verzoeken en zal de Klant hiervoor een extra kost worden aangerekend.
 

Artikel 5 Aflevering Marketing Information

5.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, worden alle door Graydon verkochte Marketing Information-producten afgeleverd binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de ondertekende Overeenkomst, en dit met uitzondering van de Starters die op het moment van beschikbaarheid in de databank van Graydon maandelijks of wekelijks worden afgeleverd, afhankelijk van wat is bepaald in de Overeenkomst.
Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of de order.
5.2 In afwijking van het vorige artikel kan bij het plaatsen van de bestelling voor de levering van Adressen een systeem op afroep worden afgesproken. Dit houdt in dat Graydon en de Klant in samenspraak een aantal uitleveringen per jaar bepalen. De Klant verwittigt Graydon wanneer hij één van de voorziene uitleveringen wenst. Bij het verstrijken van de vervaldag zijn de niet afgeroepen, doch voorziene uitleveringen automatisch vervallen en wordt er niet voorzien in terugbetaling aan de Klant, m.a.w. de factuur blijft verschuldigd.
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Graydon kan niet instaan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid van de geleverde Marketing
Information-producten, bij welk communicatiemiddel ook verstrekt, die steeds te goeder trouw worden gegeven. Zij zal dan ook niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enig verlies of schade veroorzaakt door onachtzaamheid of door welke handeling ook, of het nalaten hiervan,of om welke reden ook m.b.t. het verkrijgen van, verzamelen en doorgeven van voornoemde Marketing Informationproducten en evenmin wegens vertraging in het leveren ervan. Graydon kan bovendien niet instaan voor de juistheid van de zogenaamde Nacebelcodes, zijnde de officiële activiteitscode(s) toegekend door de BTWadministratie, RSZ-administratie, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 

Artikel 7 “Bel-me-niet-meer-lijst”

7.1 Graydon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van telefoonnummers door de Klant. De Klant erkent dat, indien hij de bij Graydon aangekochte files met telefoonnummers wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, hij zich vooraf dient te registreren en de aangekochte files dient te ontdubbelen met de Bel-me-niet-meer-lijst en dit conform de vigerende wetgeving.
 

Artikel 8 Discretie en vertrouwelijkheid

8.1 Buiten hetgeen in Hoofdstuk 1, Artikel 8, wordt bepaald verbindt Graydon zich ertoe alle Informatie die zij ontvangt van de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst met de uiterste discretie te behandelen en niet aan derden mee te delen.
8.2 Graydon is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte Marketing Information-producten, noch haar werkwijze, bekend te maken.
8.3 De geleverde Marketing Information-producten, die steeds worden geleverd in functie van hun
beschikbaarheid in de Graydon databank en in zoverre de wettelijke bepalingen het toelaten, zijn strikt vertrouwelijk en blijven in elk geval eigendom van Graydon. Graydon behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen de Marketing Information-producten enkel mondeling te verstrekken.
8.4 De naam van Graydon zal nooit bekend worden gemaakt als bron van Marketing Information-producten tenzij de wet de Klant hiertoe verplicht.
 

Artikel 9 Facturatie

9.1 Op het moment van de ontvangst van de ondertekende Overeenkomst voor het product/dienst Starters geschiedt de facturatie onmiddellijk voor het voorziene bedrag conform het aangeduide aantal Adressen. In geval van overschrijding van het oorspronkelijk gereserveerde aantal Starters, worden de overschrijdingen extra gefactureerd op de jaarlijkse vervaldatum van de Overeenkomst en dit tegen de voorziene eenheidsprijs, zoals vermeld in de Overeenkomst.
9.2 Na ontvangst van de ondertekende Overeenkomst voor het product/dienst Adressen of voor het product/dienst Database Management, geschiedt de facturatie op het moment van de uitlevering, tenzij het bedrag voorafgaandelijk is gekend (zoals bv. minimumfacturatie, …) zoals vermeld op de Overeenkomst. In dit laatste geval geschiedt de facturatie op het moment van de ondertekening van de Overeenkomst.
 

Artikel 10 Database Management

10.1 Een File Audit geeft een indicatie van het mogelijk aantal te linken records. De resultaten ervan binden  Graydon niet.
10.2 Graydon stelt al het mogelijke in het werk om de door de Klant aangeleverde records correct te matchen aan een ondernemingsnummer en doet dit steeds te goeder trouw. Zij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel foutief gelinkte records. Het resultaat is immers sterk afhankelijk van de kwaliteit van de door de Klant geleverde records.
10.3 De leveringstermijn voor een File Audit is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de Klant
aangeleverde bestand. Graydon kan bijgevolg enkel een indicatie geven van de afwerkingstermijn zonder dat deze termijn Graydon bindt. Graydon stelt alles in het werk om de geschatte leveringstermijn zoveel mogelijk te respecteren. 
 

Hoofdstuk 5 Aanvullende voorwaarden: Risk & Compliance

Artikel 1 Risk & Compliance

1.1 Risk & Compliance Informatie: gegevens over ondernemingen en personen welke door Graydon 
geleverd worden zodat de Klant  onder andere kan voldoen aan wettelijke verplichtingen en toezichthoudende taken voortvloeiende uit AML ,  zorgplicht, customer due diligence en know your customer en deze gegevens zijn opgenomen in de volgende diensten (niet limitatief): UBO Check en Compliance Check.  
1.2 Het intellectuele eigendom op de Risk & Compliance Informatie en de daarin opgenomen 
gegevens berust bij Graydon. Het openbaar maken, leveren, overdragen, verspreiden, commercieel exploiteren, in licentie geven, verhuren, verkopen of anderszins beschikbaar stellen van 
de Risk & Compliance Informatie of gegevens daaruit, of gebruiken ten behoeve van enige derde, is 
uitdrukkelijk niet toegestaan.
1.3 Graydon verleent aan de Klant  voor de duur van de Overeenkomst en tegen de overeengekomen bij vooruitbetaling verschuldigde vergoeding een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de gegevens in de Risk & Compliance Informatie te gebruiken voor het eigen interne bedrijfsmatige gebruik van Klant  om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en toezichthoudende taken voortvloeiende uit AML,  zorgplicht, customer due diligence en know your customer. 
 
  

Hoofdstuk 6 – Aanvullende voorwaarden: Graydon Learning Centre (GLC)

Artikel 1 Definities

Certificaten/badges: Certificaat: bewijs van deelname en een bepaalde score van een cursus/leerlijn; Badge: symbool of indicatie van een prestatie, vaardigheid, voltooiing van een leeractiviteit; 
Content: alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafische voorstellingen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve elementen of ander soortgelijk materiaal, in welke vorm dan ook, dat is geproduceerd door Graydon en/of haar toeleveranciers. Tevens wordt onder Content verstaan de Content die met behulp van de in de eerste zin genoemde Content en/of de door Graydon ontwikkelde software is gegenereerd door anderen dan Graydon;
E-learning: Alle leeractiviteiten die digitaal gedaan kunnen worden, bijv. e-learningmodule, e-paper, webinar en animatie. Een klassikale training is geen vorm van e-learning;
Gebruiker: Elkeen die het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) van het GLC en die een eigen login heeft en zich geregistreerd heeft;
GLC: Graydon Learning Centre Graydon: Graydon Belgium NV, gevestigd en kantoorhoudende te Antwerpen (Berchem);
Identificatiegegevens: De door Graydon login waarmee Opdrachtgever en Gebruikers toegang kunnen krijgen tot het GLC;
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten; 
Leeractiviteit: Activiteit gerelateerd aan leren en ontwikkelen, bijv. e-learningmodule, webinar, e-book, infographic, animatie; Leerlijn/cursus: Gedefinieerde curriculum bestaand uit verschillende soorten leeractiviteiten, bijv. cursus credit management bestaand uit een e-paper, e-learningmodule, film, forum en survey; 
Leeromgeving: Omgeving die wordt aangemaakt voor een leeractiviteit. De omgeving kan bestaan uit 1 of meerdere leeractiviteiten (meer dan 3 = leerlijn);
Mailtoagree: applicatie waarmee Graydon (via Sales) per email een offerte stuurt en waarbij de Opdrachtgever deze offerte online kan goedkeuren zodoende de overeenkomst tot stand komt;
Manager: Manager of teamleider die het leren van zijn medewerkers beheert en controleert. Hij/zij kan Gebruikers (Medewerkers) aanmaken in het GLC en toewijzen aan leeractiviteiten;
Medewerker: zie “Gebruiker” en “Manager”; 
Opdrachtgever: De opdrachtgever van Graydon, zijnde iedere (rechts)persoon die met Graydon een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en);
Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende de levering van specifieke producten en/of diensten tussen Graydon en Opdrachtgever met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand via Mailtoagree;
Producten: Alle door Graydon aangeboden zaken, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte,
Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Graydon en Opdrachtgever, waaronder – maar niet
beperkt tot –boeken, tijdschriften en fysieke media- of gegevensdragers; Schriftelijk: Berichtgeving op papier alsmede via e-mail (bijv. Mailtoagree); 
SCORM-pakket: Sharable Content Object Reference Model is een verzameling standaarden en specificaties die bij e-learning kunnen worden toegepast. Graydon gaat e-learningmodules in de vorm van SCORM-pakketten aanbieden;
Software: De door (licentiegevers van) Graydon ontwikkelde software, zijnde Totara. Totara is een
Open Source LMS (LeerManagementSystem) product gebaseerd op Moodle met een aantal specifieke uitbreidingen die het geschikt maken voor zakelijk gebruik.
 

Artikel 2 Het GLC

2.1 Het GLC (Graydon Learning Centre) is het kader dat alle aspecten van het leerproces afhandelt. Een GLC is de infrastructuur die educatieve inhoud levert en beheert, individuele en organisatorische leer-of trainingsdoelen inspecteert en beoordeelt, vorderingen traceert, en gegevens voor het toezicht op het leerproces van de organisatie verzamelt en beheert. Naast inhoud beheert een GLC ook het registreren voor cursussen, cursus administratie, tracking en rapportage. Via de catalogus pagina kunnen Gebruikers terecht voor een leeractiviteit. De catalogus biedt onbeperkt gebruik tot de volgende opties: waaronder - maar niet beperkt tot – leervorm waaronder modules, e-learningmodules, cursussen, papers, webinars, enz.) en thema’s (Credit Information, Marketing Information, Business Information, Risk&Compliance, enz.)
2.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Graydon namens Opdrachtgever toegang verlenen tot het GLC aan de conform artikel 4.1geregistreerde Gebruikers, onder de in deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden gestelde voorwaarden en tegen betaling van de overeengekomen vergoeding.
2.3 Opdrachtgever zal geen toegang geven aan derden tot het GLC.
2.4 Graydon is nimmer gehouden om Opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van het GLC gebruikte software, dan wel een exemplaar van deze Software ter beschikking te stellen voor installatie op de systemen van Opdrachtgever.
2.5 Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een internetverbinding, hardware, software en bijbehorende licenties om gebruik te kunnen maken van het GLC.
 

Artikel 3 Garanties

3.1 Graydon garandeert niet dat het GLC te allen tijde ononderbroken beschikbaar is en dat zij vrij is van fouten of gebreken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ten gevolge hiervan dan wel anderszins ten gevolge van het gebruik van het GLC, wordt door Graydon uitdrukkelijk afgewezen.
3.2 Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het GLC is het mogelijk dat de informatie die via het GLC (website) gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is.
3.3  Aan de publicatie van regelgeving op het GLC kunnen geen rechten worden ontleend. Alle documentatie die men op het GLC vindt is louter van informatieve aard, met voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis en zonder dat deze aan derden enig recht kan toekennen of van enige wettelijke verplichtingen kan ontheffen.
3.4 De informatie van het GLC wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht. Graydon kan wijzigingen in de inhoud of omgeving van het GLC aanbrengen en/of de functionaliteiten van het GLC beperken. Graydon is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het GLC te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. Graydon kan het GLC geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen, zoals voor onderhoudswerkzaamheden, en/of Opdrachtgever of een Gebruiker tijdelijk of definitief de toegang tot het GLC ontzeggen. Graydon is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die Opdrachtgever of een individuele Interne Gebruiker hierdoor leidt.
 

Artikel 4 Registratie

4.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen via de applicatie Mailtoagree dienen alle bevoegde Gebruikers die zich toegang willen verschaffen tot het GLC zich te registreren via de ontvangen login. Gebruikers dienen zich dus te registreren om toegang te krijgen tot het GLC. Wanneer een Gebruiker zich registreert, wordt gevraagd om de naam en contactgegevens in te voeren. Vervolgens krijgt de Gebruiker een gebruikersnaam (=emailadres Gebruiker) en een wachtwoord toegestuurd, waarmee de Gebruiker bij toekomstige bezoeken aan het GLC kan aanmelden.
4.2 Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever staat ervoor in dat de Gebruikers de aan hen toegekende gebruikersnaam en het wachtwoord strikt geheim houden en nimmer aan andere binnen dan wel buiten de organisatie van Opdrachtgever werkzame persoon bekend maken.
 
 

Artikel 5 Gebruiksrechten

5.1 Graydon verleent Klant slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de door haar geleverde Software in te zetten voor persoonlijk gebruik dan wel in zijn eigen organisatie te gebruiken.
5.2 Opdrachtgever/Gebruiker dient te waken voor misbruik van de Software in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is Opdrachtgever/ Gebruiker gerechtigd de Software ter beschikking van derden te stellen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Graydon is verleend.
5.3 Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is Opdrachtgever/Gebruiker gerechtigd kopieën van de Software te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Graydon is verleend.
5.4 Alleen indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, zal Graydon bij het beschikbaar komen van nieuwe versies en releases van de Software, deze aan Opdrachtgever/Gebruiker ter beschikking stellen. 
 

Hoofdstuk 7- Aanvullende voorwaarden: Multiscoring Screening/ Payment Score Screening/ Business Analyzer

1.1 Op moment van de reservatie van de Multiscoring Screening/Payment Score Screening/Business Analyzer zal Graydon onmiddellijk het aantal te screenen ondernemingsnummers zoals vermeld op de Overeenkomst, factureren aan de Klant of verrekenen in werkeenheden. De Klant levert zijn relatiebestand aan Graydon, en dit onmiddellijk na ondertekening van de Overeenkomst. Indien het aantal te screenen ondernemingsnummers hoger is dan het aantal ondernemingsnummers dat vermeld is op de Overeenkomst, dan zal Graydon het verschil na de uitvoering van de Multiscoring Screening/Payment Score Screening/Business Analyzer factureren aan de Klant of verrekenen in werkeenheden. Indien op het moment van de reservatie van de Multiscoring Screening/Payment Score Screening/Business Analyzer de klant het aantal te screenen ondernemingsnummers niet heeft doorgemeld aan Graydon, dan zal Graydon na ontvangst van het relatiebestand van de Klant en na uitvoering van het exact aantal te screenen ondernemingsnummers het daarmee overeenstemmende bedrag factureren aan de Klant of verrekenen in werkeenheden.
 

Hoofdstuk 8 – Aanvullende voorwaarden: Ruil-Betalingservaringen

1.1 Deze Overeenkomst is, tenzij een andere termijn is overeengekomen, geldig voor een duurtijd van 12 maanden ingaand in de maand van ondertekening en eindigend de laatste werkdag van de 12de maand, tenzij anders bepaald.
1.2 Deze Overeenkomst wordt stilzwijgend hernieuwd op de vervaldag voor dezelfde ruil. Een nieuwe duurtijd van 12 maanden, tenzij een andere termijn is overeengekomen, gaat in telkens op de 1ste werkdag van de maand volgend op de vervaldag. Deze Overeenkomst kan wel steeds door beide partijen schriftelijk worden beëindigd.
1.3 De betalingservaringen worden door Graydon ingelezen in haar databank met de bedoeling deze in een anonieme pooling ter beschikking te stellen van haar klanten.
1.4 Indien de Klant gerechtigd is om handelsinformatie aan te vragen gedurende de duur van de Overeenkomst, dan kan de leverancier deze handelsinformatie opvragen bij Graydon à rato van het maximum aantal effectief verwerkte betalingservaringen. 
1.5 Vanaf het moment dat de Klant de maandelijkse aanlevering van betalingservaringen op de afgesproken wijze tijdelijk of definitief stopzet, of in geval van een vermindering met meer dan 30%/maand gedurende een periode van drie maanden van het op voorzijde vermeld gemiddeld aantal actieve debiteuren of gemiddeld aantal facturen per maand, kan Graydon de voorziene ruil stopzetten of beperken. Indien de leverancier die in ruil  een beperkt aantal producten/diensten heeft gekregen, meer producten/diensten zou verbruiken dan voorzien, wordt de overschrijding aangerekend. In alle in dit artikel vermelde situaties heeft Graydon het recht om de door de leverancier te veel opgevraagde producten/diensten aan te rekenen.
1.6 De Klant erkent de nodige verplichting inzake de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy en gegevensbeschermling en de AVG  nageleefd te hebben en staat toe dat Graydon de geleverde business-to-business-betalingservaringen in haar databank opneemt.